kereskedelem

Általános értékesítési feltételek

1. A kifejezések alkalmazása.Az Eladó és a Vevő között az Eladó által szállítandó áruk (Áruk) és/vagy szolgáltatások (Szolgáltatások) eladására vonatkozó szerződés (Szerződés) ezen feltételek szerint jön létre, kizárva minden egyéb feltételt (beleértve azokat a feltételeket, amelyek A vevő állítása szerint bármely beszerzési megrendelés, rendelés visszaigazolása, specifikáció vagy egyéb dokumentum alapján jelentkezik).Ezek a feltételek az Eladó összes értékesítésére vonatkoznak, és az ezekben foglalt bármilyen változtatásnak nincs hatása, kivéve, ha kifejezetten írásban megállapodtak, és az Eladó tisztviselője aláírta.A Vevő árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó minden egyes megrendelése vagy árajánlat elfogadása a Vevő által az Áruk és/vagy Szolgáltatások e feltételek szerinti vásárlására tett ajánlatnak minősül.Bármely árajánlat megtétele azon az alapon történik, hogy nem jön létre Szerződés, amíg az Eladó meg nem küldi a megrendelés visszaigazolását a Vevőnek.

2. Leírás.Az Áruk/Szolgáltatások mennyisége/leírása megegyezik az Eladó nyilatkozatában foglaltakkal.Az Eladó által a katalógusaiban/prospektusaiban vagy egyéb módon közzétett minták, rajzok, leíró anyagok, specifikációk és reklámok nem képezik a Szerződés részét.Ez nem mintavételezés.

3. Szállítás:Az Eladó írásbeli megállapodása hiányában az Áruk leszállítása az Eladó telephelyén történik.A szolgáltatásokat az Eladó árajánlatában meghatározott helyszín(ek)en kell nyújtani.A Vevő köteles átvenni az árut az Eladó értesítésétől számított 10 napon belül, hogy az áru szállításra készen áll.Az Eladó által az Áruk leszállítására vagy a Szolgáltatások teljesítésére meghatározott dátumok becslések, és a szállítás idejét nem lehet lényegében értesítéssel meghatározni.Ha nincs ilyen dátum megadva, a szállításnak/teljesítésnek ésszerű időn belül kell történnie.A jelen Szerződés egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért (mindhárom feltétel magában foglalja, korlátozás nélkül, a tisztán gazdasági veszteséget, a haszon elmaradását, az üzlet elvesztését, a goodwill kimerülését és hasonló veszteségeket) , költségek, károk, díjak vagy kiadások, amelyeket közvetlenül vagy közvetve az áruk vagy szolgáltatások szállításának késedelme okoz (még ha az Eladó hanyagsága okozta is), és a késedelem sem jogosítja fel a Vevőt a Szerződés felmondására vagy elállására, kivéve, ha a késedelem meghaladja a 180 napot.Ha a Vevő bármilyen okból nem veszi át a készen lévő Árukat, vagy az Eladó nem tudja időben leszállítani az Árut, mert a Vevő nem adta meg a megfelelő utasításokat, dokumentumokat, engedélyeket vagy felhatalmazásokat:

(i) Az áruk kockázata a Vevőre száll át;

(ii) az árut leszállítottnak kell tekinteni;és

(iii) Az Eladó az Árut a kiszállításig tárolhatja, ami után a Vevőt terheli minden kapcsolódó költség.Bármely áruszállítmánynak az Eladó által az Eladó telephelyéről történő feladáskor nyilvántartott mennyisége döntő bizonyítéka a Vevő által a kiszállításkor átvett mennyiségnek, kivéve, ha a Vevő ennek ellenkezőjét bizonyítja meggyőző bizonyítékot.A Vevő köteles az Eladónak kellő időben és díjmentesen hozzáférést biztosítani az Eladó által a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges létesítményeihez, tájékoztatva az Eladót minden egészségügyi/biztonsági szabályról és biztonsági követelményről.A Vevő köteles beszerezni és fenntartani az összes engedélyt/hozzájárulást, és be kell tartania a Szolgáltatásokkal kapcsolatos összes jogszabályt.Ha az Eladó a Szolgáltatások teljesítését a Vevő bármely cselekménye/mulasztása akadályozza/késlelteti, a Vevő köteles az Eladót terhelő összes költséget megfizetni.

4. Kockázat/cím.Az áru a kiszállítás időpontjától a Vevő kockázatára áll.A Vevőnek az Áru birtoklásához való joga azonnal megszűnik, ha:

(i) a Vevő csődeljárást hozott ellene, vagy egyezséget köt a hitelezőivel, vagy egyéb módon igénybe veszi a fizetésképtelen adósok mentesítésére jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket, vagy (mint jogi személy) összehívja a hitelezői gyűlést (akár formális, akár informális), vagy felszámolást indít (akár önkéntes, akár kötelező), kivéve a fizetőképes önkéntes végelszámolást kizárólag újjáépítés vagy összevonás céljából, vagy vagyonfelügyelője és/vagy ügyvezetője, ügyvezetője vagy igazgatási végelszámolója van. vállalkozását vagy annak bármely részét kijelölte, vagy a Vevő ügyintézőjének kijelölése céljából iratokat nyújtottak be a bírósághoz, vagy ügyintéző kijelölési szándékát a Vevő vagy annak igazgatói, vagy az erre jogosult (a továbbiakban: A Kínai Népköztársaság vállalati csődről szóló 2006. évi törvénye), vagy határozatot hoznak vagy keresetet nyújtanak be bármely bírósághoz a Vevő felszámolására vagya Vevőre vonatkozó ügyintézési megbízás kiadása, vagy a Vevő fizetésképtelenségével vagy esetleges fizetésképtelenségével kapcsolatos eljárás megindítása;vagy

(ii) a Vevő elszenvedi vagy megengedi, hogy a vagyonára bármilyen – akár törvényes, akár méltányos – végrehajtást lerójanak, vagy a Vevő ellene szerezzenek be, vagy nem tartja be vagy teljesíti a Szerződésben vagy az Eladó és a Vevő közötti bármely más szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy nem tudja fizetni tartozásait a Kínai Népköztársaság 2006. évi vállalati csődtörvénye értelmében, vagy a Vevő beszünteti a kereskedést;vagy

(iii) A Vevő megterheli vagy bármilyen módon megterheli az Árukat.Az Eladó jogosult az Áru ellenértékének visszaigénylésére annak ellenére, hogy az Áruk tulajdonjoga nem szállt át az Eladótól.Noha az Árukért fizetett fizetések továbbra is fennállnak, az Eladó kérheti az Áruk visszaküldését.Ha az árut ésszerű időn belül nem küldik vissza, a Vevő visszavonhatatlan engedélyt ad az Eladónak arra, hogy bármikor beléphessen bármely olyan helyiségbe, ahol az Árukat tárolják vagy tárolhatják, hogy megtekintsék azokat, vagy ahol a Vevő birtoklási joga megszűnt, visszaszerezze azokat, és elválasztani az Árukat, ha azokat egy másik elemhez csatlakoztatják, anélkül, hogy felelősséget vállalnánk az okozott károkért.Bármely ilyen visszaküldés vagy visszatérítés nem érinti a Vevő azon kötelezettségét, hogy az árukat a Szerződésnek megfelelően vásárolja meg.Ha az Eladó nem tudja megállapítani, hogy valamelyik áru olyan Áru-e, amelyre vonatkozóan a Vevő birtoklási joga megszűnt, úgy kell tekinteni, hogy a Vevő az Eladó által a Vevőnek eladott összes árut abban a sorrendben értékesítette, amelyben a Vevőnek kiszámlázták. .A Szerződés megszűnésekor, bármilyen okból is, az Eladó (de nem a Vevő) jelen 4. pontban foglalt jogai érvényben maradnak.

Értékesítés

5.Ár.Ha az Eladó másként nem rendelkezik írásban, az Áruk ára az Eladónak a szállítás/szempontos kézbesítés napján közzétett árlistájában szereplő ár, a Szolgáltatások ára pedig az Eladó által meghatározottak szerint kiszámított idő és anyag ára. normál napidíjak.Ez az ár nem tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA), valamint a csomagolással, berakodással, kirakodással, szállítással és biztosítással kapcsolatos összes költséget/díjat, melyeket a Vevő köteles megfizetni.Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőnek a szállítást megelőzően bármikor értesítse az Áruk/Szolgáltatások árát, hogy tükrözze az Eladó költségének növekedését, amely az Eladó befolyásán kívül eső tényezők miatt (például devizaárfolyam-ingadozások, korlátozás nélkül) , valutaszabályozás, vámok változása, jelentős munkaerő-, anyag- vagy egyéb gyártási költségek növekedése), a szállítási határidők, az áruk mennyiségének vagy specifikációjának Vevő által kért változása, vagy a Vevő utasításaiból eredő késedelem , vagy a Vevő nem ad megfelelő információkat/utasításokat az Eladónak.

6. Fizetés.Ha az Eladó másként nem rendelkezik írásban, az Áruk/Szolgáltatások ára font sterlingben esedékes az alábbiak szerint: 30% megrendelés esetén;60% legalább 7 nappal a szállítás/teljesítés előtt;és 10%-os egyenleg a szállítástól/teljesítéstől számított 30 napon belül.A fizetési idő a lényeg.Semmilyen kifizetés nem tekinthető megérkezettnek, amíg az Eladó meg nem kapta az elszámolt összeget.A teljes vételár (adott esetben áfával együtt) a fentiek szerint fizetendő, függetlenül attól, hogy a járulékos vagy az ahhoz kapcsolódó Szolgáltatások továbbra is fennállnak.A fentiek ellenére minden fizetés a Szerződés megszűnésekor azonnal esedékessé válik.Vevő köteles az összes esedékes fizetést teljes egészében levonás nélkül teljesíteni, akár beszámítás, ellenkövetelés, engedmény, árcsökkentés vagy egyéb módon.Ha a Vevő az Eladónak az esedékes összeget nem fizeti meg, Eladó jogosult arra

(i) az ilyen összegre a fizetés esedékességétől számítva 3%-nak megfelelő havi kamattal kamatot számítanak fel a kifizetésig, akár bármely ítélet előtt, akár azt követően [Az eladó fenntartja a kamat követelésének jogát];

(ii) felfüggeszti a Szolgáltatások teljesítését vagy az áruk biztosítását és/vagy

(iii) felmondja a Szerződést előzetes értesítés nélkül

7. Garancia.Az Eladó ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat minden lényeges vonatkozásban az árajánlatával összhangban nyújtsa.Eladó szavatolja, hogy a szállítástól számított 12 hónapig az Áru megfelel a Szerződésben foglalt követelményeknek.Az eladó nem vállal felelősséget az Árukra vonatkozó jótállás megsértéséért, kivéve, ha:

(i) Vevő írásban értesíti az Eladót a hibáról, és ha a hiba a fuvarozónak történő szállítás során keletkezett károsodásból ered, 10 napon belül attól az időponttól számítva, amikor a Vevő a hibát felfedezte vagy felfedeznie kellett volna;és

(ii) Az Eladó az értesítés kézhezvételét követően ésszerű lehetőséget kap az áruk megvizsgálására, és a Vevő (ha az Eladó erre kéri) visszaküldi az árukat az Eladó telephelyére a Vevő költségén;és

(iii) A Vevő az Eladónak megadja az állítólagos hiba teljes részletét.

Az eladó továbbá nem vállal felelősséget a garancia megsértéséért, ha:

(i) a Vevő az ilyen árukat az ilyen értesítést követően tovább használja;vagy

(ii) A hiba abból adódik, hogy a Vevő nem tartotta be az Eladó szóbeli vagy írásbeli utasításait az Áruk tárolására, telepítésére, üzembe helyezésére, használatára vagy karbantartására vonatkozóan, vagy (ha nincs ilyen) a helyes kereskedelmi gyakorlatot;vagy

(iii) a Vevő az Eladó írásos beleegyezése nélkül megváltoztatja vagy javítja az árukat;vagy

(iv) A hiba méltányos elhasználódásból ered.Ha az Áruk/Szolgáltatások nem felelnek meg a jótállásnak, az Eladó saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli az árut (vagy a hibás alkatrészt), vagy újra teljesíti a Szolgáltatást, vagy visszatéríti az áruk/szolgáltatások árát a szerződés arányos arányában, feltéve, hogy , ha az Eladó kéri, a Vevő az Eladó költségére köteles az árut vagy az áru hibás részét visszaküldeni az Eladónak.Abban az esetben, ha nem találnak hibát, a Vevő köteles megtéríteni az Eladónak az állítólagos hiba kivizsgálása során felmerült ésszerű költségeket.Ha az Eladó megfelel az előző 2 mondatban foglalt feltételeknek, az Eladót nem terheli további felelősség az ilyen árukra/szolgáltatásokra vonatkozó garanciaszegésért.

8. A felelősség korlátozása.Az alábbi rendelkezések rögzítik az Eladó teljes pénzügyi felelősségét (beleértve az alkalmazottai, ügynökei és alvállalkozóinak cselekményeiért/mulasztásaiért való felelősséget) a Vevő felé a következők tekintetében:

(i) a Szerződés bármely megszegése;

(ii) Áruk vagy Árut tartalmazó termékek Vevő általi bármely felhasználása vagy viszonteladása;

(iii) a szolgáltatások nyújtása;

(iv) az Eladó dokumentációjában található információk felhasználása vagy alkalmazása;és

(v) Bármilyen nyilatkozat, nyilatkozat vagy jogellenes cselekmény/mulasztás, beleértve a gondatlanságot, amely a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban merül fel.

A törvényben vagy a közös jogban foglalt minden jótállás, feltétel és egyéb feltétel (kivéve a Kínai Népköztársaság szerződési jogában foglalt feltételeket) a törvény által megengedett legteljesebb mértékben ki van zárva a Szerződésből.A jelen feltételekben semmi sem zárja ki vagy korlátozza az Eladó felelősségét:

(i) Az Eladó hanyagságából eredő haláleset vagy személyi sérülés esetén;vagy

(ii) Minden olyan ügyben, amelyben az Eladó részéről jogellenes lenne kizárni vagy megkísérelni a felelősségét;vagy

(iii) Csalásért vagy csalárd félrevezetésért.

A fentiekre is figyelemmel, az Eladó teljes felelőssége a Szerződés teljesítésével vagy tervezett teljesítésével összefüggésben a szerződésben, a jogsértésben (beleértve a hanyagságot vagy a törvényes kötelezettség megszegését is), a megtévesztésben, a visszatérítésben vagy más módon felmerülő teljes felelőssége a Szerződéses árra korlátozódik;és az Eladó nem vállal felelősséget a Vevővel szemben a nyereségvesztésért, az üzleti tevékenység kieséséért vagy a goodwill kimerüléséért minden esetben, legyen szó akár közvetlen, akár közvetett, akár következményes következményekről, vagy bármilyen (bármilyen okokból) következményből eredő kártérítési követelésért, amely abból ered, hogy a szerződés.

9. Vis maior.Eladó fenntartja magának a jogot, hogy elhalassza a szállítás időpontját, vagy elálljon a Szerződéstől, vagy csökkentse a Vevő által megrendelt Áruk/Szolgáltatások mennyiségét (a Vevővel szembeni felelősség nélkül), ha üzleti tevékenységének folytatása bizonyos körülmények miatt akadályozza vagy késik. ésszerű ellenőrzésén kívül esik, ideértve – korlátozás nélkül – Isten cselekedeteit, létesítmények vagy felszerelések kisajátítását, elkobzását vagy rekvirálását, kormányzati intézkedéseket, utasításokat vagy kéréseket, háborút vagy nemzeti vészhelyzetet, terrorcselekményeket, tiltakozásokat, zavargásokat, polgári felfordulást, tűzvészt, robbanást, árvíz, zord, kedvezőtlen vagy szélsőséges időjárási viszonyok, beleértve, de nem kizárólagosan a vihart, hurrikánt, tornádót vagy villámlást, természeti katasztrófákat, járványokat, elzárásokat, sztrájkot vagy egyéb munkaügyi vitákat (függetlenül attól, hogy bármelyik fél munkaerővel kapcsolatosak vagy sem), vagy a fuvarozókat érintő korlátozások vagy késések, vagy a megfelelő vagy megfelelő anyagok, munkaerő, üzemanyag, közművek, alkatrészek vagy gépek beszerzésének képtelensége vagy késése, tetvek beszerzésének elmulasztásanse, engedély vagy hatóság, behozatali vagy kiviteli szabályok, korlátozások vagy embargók.

10. Szellemi tulajdon.Az Eladó által önállóan vagy a Vevővel közösen kifejlesztett termékekre/anyagokra vonatkozó, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjog az Eladót illeti meg.

11. Általános.Az Eladónak a Szerződés szerinti jogai vagy jogorvoslati lehetőségei nem sértik az Eladó bármely más jogát vagy jogorvoslati lehetőségét, függetlenül attól, hogy a Szerződés értelmében vagy sem.Ha bármely bíróság vagy hasonló szerv a Szerződés bármely rendelkezését teljesen vagy részben jogellenesnek, érvénytelennek, érvénytelennek, megtámadhatónak, végrehajthatatlannak vagy ésszerűtlennek találja, azt az ilyen jogellenesség, érvénytelenség, érvénytelenség, megtámadhatóság, végrehajthatatlanság vagy ésszerűtlenség mértékéig elválaszthatónak minősülnek, és a Szerződés többi rendelkezése, valamint az ilyen rendelkezés többi része továbbra is teljes hatályú és hatályos.Az Eladó elmulasztása vagy késedelme a Szerződés bármely rendelkezésének vagy részleges érvényesítésében nem értelmezhető a szerződésből eredő jogairól való lemondásként.Az Eladó a Szerződést vagy annak bármely részét engedményezheti, de Vevő nem jogosult a Szerződést vagy annak bármely részét engedményezni az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.Ha az Eladó a Szerződés bármely rendelkezését megszegi, vagy nem teljesíti, az nem tekinthető a későbbi szerződésszegésről vagy mulasztásról való lemondásnak, és semmilyen módon nem érinti a Szerződés egyéb feltételeit.A Szerződésben részes felek nem kívánják, hogy a Szerződés bármely feltétele végrehajtható legyen a Kínai Népköztársaság 2010. évi szerződési (harmadik felek jogai) szerződési joga alapján olyan személy által, aki nem szerződő fél.A Szerződés létrejöttére, létezésére, felépítésére, teljesítésére, érvényességére és minden vonatkozására a kínai jog az irányadó, és a felek alávetik magukat a kínai bíróságok kizárólagos joghatóságának.

Az áruk és szolgáltatások vásárlására vonatkozó általános szerződési feltételek

1. A FELTÉTELEK ALKALMAZHATÓSÁGA.Ezek a feltételek vonatkoznak a Vevő által áruk ("Áruk") és/vagy szolgáltatásnyújtás ("Szolgáltatások") tárgyában leadott bármely megrendelésre ("Megrendelés"), és a Megrendelésben szereplő feltételekkel együtt a kizárólag a Vevő és az Eladó közötti, az árukkal/szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses viszonyra vonatkozó feltételek.Az Eladó árajánlatában, számláiban, elismervényeiben vagy egyéb dokumentumokban szereplő alternatív feltételek érvénytelenek és hatálytalanok.A Megrendelés feltételeiben – korlátozás nélkül ideértve a jelen feltételeket is – semmiféle változtatás nem kötelező a Vevőre nézve, kivéve, ha a Vevő meghatalmazott képviselője ehhez írásban hozzájárul.

2. VÁSÁRLÁS.A Megrendelés a Vevő ajánlatának minősül az abban meghatározott áruk és/vagy szolgáltatások megvásárlására.A Vevő az ilyen ajánlatot az Eladónak küldött értesítéssel bármikor visszavonhatja.Eladó a Megrendelést az abban meghatározott határidőn belül, a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel elfogadja vagy elutasítja.Ha az Eladó ezen határidőn belül nem fogadja el vagy utasítja el feltétel nélkül a Megrendelést, az hatályát veszti és minden tekintetben meghatározza.A fizetés Eladó általi tudomásulvétele, a fizetés elfogadása vagy a teljesítés megkezdése a Megrendelés feltétel nélküli elfogadásának minősül.

3. DOKUMENTÁCIÓ.Az Eladó számláin és kimutatásain külön fel kell tüntetni az általános forgalmi adó (áfa) mértékét, a felszámított összeget és az Eladó regisztrációs számát.Az Eladó az Áruval együtt feljegyzést ad, amely tartalmazza a rendelési számot, az Áruk jellegét és mennyiségét, valamint az Áruk feladásának módját és időpontját.Minden, a Vevő részére szállított árunak tartalmaznia kell egy csomagolólapot, és adott esetben egy „megfelelőségi tanúsítványt”, amelyek mindegyike tartalmazza a rendelési számot, az Áruk jellegét és mennyiségét (beleértve a cikkszámokat is).

4. VEVŐ INGATLANJA.Minden minta, matrica, forma, szerszám, rajz, modell, anyag és egyéb tétel, amelyet a Vevő a Megrendelés teljesítése céljából az Eladónak szállít, a Vevő tulajdonában marad, és az Eladó kockázatára tartozik mindaddig, amíg vissza nem adják a Vevőnek.Az Eladó nem vonhatja ki a Vevő vagyonát az Eladó őrzése alól, és nem engedélyezi annak felhasználását (a Megrendelés teljesítésének kivételével), lefoglalását vagy lefoglalását.

5. SZÁLLÍTÁS.Az idő a lényeg a Megrendelés teljesítésében.Eladó köteles az árut a Megrendelésben megjelölt telephelyre szállítani és/vagy a Szolgáltatásokat ott teljesíteni a Megrendelésen feltüntetett szállítási dátumon vagy azt megelőzően, vagy ha nincs megadva dátum, akkor ésszerű időn belül.Ha az Eladó a megbeszélt időpontig nem tud szállítani, az Eladó a Vevő által meghatározott különleges szállítási intézkedéseket az Eladó költségére megteszi, és ezek a megállapodások nem sértik a Vevőnek a Megrendelésből eredő jogait.A Vevő kérheti az Áruk leszállításának és/vagy a Szolgáltatások teljesítésének elhalasztását, amely esetben az Eladó az Eladó kockázatára gondoskodik a szükséges biztonságos tárolásról.

6. ÁRAK ÉS FIZETÉS.Az Áruk/Szolgáltatások ára megegyezik a Megrendelésben feltüntetett árral, és nem tartalmazza a vonatkozó ÁFA-t (amelyet a Vevőnek áfás számla alapján kell megfizetnie), valamint tartalmazza a csomagolási, csomagolási, szállítási, biztosítási díjat, vámok vagy illetékek (a HÉA kivételével).A Vevő a leszállított Árukért/Szolgáltatásokért az Eladótól származó érvényes ÁFA számla kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles fizetni, hacsak a Megrendelés másként nem rendelkezik, feltéve, hogy az Árut/Szolgáltatást a Vevő leszállította és feltétel nélkül elfogadta.Még abban az esetben is, ha a Vevő fizetett, a Vevő fenntartja a jogot, hogy a Vevőnek történő átadást követő ésszerű időn belül visszautasítsa az árukat/szolgáltatásokat vagy azok egy részét, ha azok nem mindenben felelnek meg a Megrendelésnek, és ilyen esetben az Eladó kérésre visszatéríti a Vevő által vagy a Vevő nevében az ilyen árukra/szolgáltatásokra kifizetett összes pénzt, és beszedi az elutasított árukat.

7. A KOCKÁZAT/JOGOLT ÁTRUHÁZÁS.Anélkül, hogy ez érintené a Vevőnek az Áruk visszautasítására vonatkozó jogát, az Áru tulajdonjoga a kiszállításkor száll át a Vevőre.Az áruk kockázata csak akkor száll át a Vevőre, ha a Vevő elfogadja.Ha a Vevő visszautasítja az árukat, miután kifizette azokat, az áruk tulajdonjoga csak akkor száll vissza az Eladóhoz, ha a Vevő az áruért kifizetett összeg teljes visszatérítését megkapta.

8. VIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS.A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy az árukat/szolgáltatásokat a kézbesítés előtt vagy annak kézhezvételekor tesztelje/ellenőrizze.Az Eladó az Áruk/Szolgáltatások leszállítása előtt elvégzi és rögzíti a Vevő által kért vizsgálatokat/ellenőrzéseket, és díjmentesen átadja a Vevőnek az ezekről készített összes jegyzőkönyv hiteles másolatát.Az előző mondat hatályának korlátozása nélkül, ha az árukra/szolgáltatásokra brit vagy nemzetközi szabvány vonatkozik, az Eladó köteles tesztelni/ellenőrizni a vonatkozó árukat/szolgáltatásokat az adott szabványnak megfelelően.

9. ALVÁLLALKOZÁS/MEGBÍZÁS.Az Eladó a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatja alvállalkozásba vagy engedményezheti a Megrendelés egyetlen részét sem.A Vevő a jelen Megrendelésből eredő előnyöket és kötelezettségeket bárkire átruházhatja.

Vásárlás

10. GARANCIA.Az Eladó minden feltétele, jótállása és kötelezettségvállalása, valamint a Vevőnek az általános törvényben vagy jogszabályban kifejezett vagy utalt összes joga és jogorvoslati lehetősége vonatkozik a Megrendelésre, beleértve, de nem kizárólagosan a célnak való megfelelést és az eladhatóságot, azon az alapon, hogy az Eladó teljes körű tájékoztatást kapott arról, hogy a Vevő milyen célból igényeli az Árukat/Szolgáltatásokat.Az áruknak meg kell felelniük az Eladó specifikációinak/nyilatkozatainak, valamint az összes vonatkozó gyakorlati kódexnek, iránymutatásnak, szabványnak és ajánlásnak, amelyet a szakmai szövetségek vagy más testületek tettek, beleértve az összes vonatkozó brit és nemzetközi szabványt, és összhangban kell lenniük a legjobb iparági gyakorlattal.Az áruknak jó és szilárd anyagokból, első osztályú kidolgozásúnak kell lenniük, minden hiba mentesen.A szolgáltatásokat a kellő szakértelemmel és gondossággal kell nyújtani, és azon az alapon, hogy az Eladó szakértőnek tartja magát a Megrendelés teljesítésének minden aspektusában.Az Eladó kifejezetten szavatolja, hogy jogában áll az Áru tulajdonjogát átruházni, és hogy az Áruk mentesek minden díjtól, zálogjogtól, terheléstől vagy egyéb jogtól bármely harmadik fél javára.Az eladó szavatossága az Áruk leszállításától vagy a Szolgáltatások teljesítésétől számított 18 hónapig érvényes.

11. KÁRTÉRÍTÉSEK.Az Eladó köteles megvédeni és kártalanítani a Vevőt minden olyan veszteségtől, követeléstől és kiadástól (beleértve az ügyvédi díjakat is), amelyek az alábbiakból erednek:

(a) az Eladó, annak ügynökei, alkalmazottai vagy alkalmazottai, illetve az áruk és/vagy szolgáltatások által okozott személyi sérülés vagy vagyoni kár;és

(b) az Árukhoz és/vagy Szolgáltatásokhoz kapcsolódó szellemi vagy ipari tulajdonjogok bármilyen megsértése, kivéve, ha az ilyen jogsértés kizárólag a Vevő által biztosított mintára vonatkozik.

A (b) pontból eredő veszteség/követelés/költség esetén az Eladó a saját költségén és a Vevő választása szerint vagy jogsértővé teszi az árut, vagy kompatibilis, nem jogsértő Árukra cseréli, vagy teljes egészében visszatéríti az általa kifizetett összeget. Vevő a jogsértő Áru tekintetében.

12. MEGSZŰNÉS.Az őt megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül a Vevő azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelést mindennemű felelősség nélkül a következők bármelyike ​​esetén: (a) Eladó bármilyen önkéntes megállapodást köt a hitelezőivel, vagy kötelezettség alá esik. ügyintézési végzés, csődbe megy, felszámolás alá kerül (az összevonás vagy újjáépítés kivételével);(b) az Eladó eszközeinek vagy vállalkozásainak egészét vagy egy részét megterhelő birtokba veszi vagy kijelölik;(c) Eladó megsérti a Megrendelésben vállalt kötelezettségeit, és nem orvosolja a kötelezettségszegést (amennyiben orvosolható) a Vevő orvoslást igénylő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított huszonnyolc (28) napon belül;(d) az eladó beszünteti vagy azzal fenyeget, hogy abbahagyja üzleti tevékenységét, vagy fizetésképtelenné válik;vagy (e) a Vevő ésszerűen úgy érzi, hogy a fent említett események bármelyike ​​hamarosan bekövetkezik az Eladóval kapcsolatban, és ennek megfelelően értesíti az Eladót.A Vevő továbbá jogosult a Rendelést bármikor, bármilyen okból felmondani, tíz (10) napos írásbeli értesítéssel az Eladónak.

13. BIZALMASSÁG.Az Eladó nem használhat fel, és gondoskodik arról, hogy alkalmazottai, ügynökei és alvállalkozói ne használjanak fel vagy fedjenek fel harmadik félnek a Vevő üzletével kapcsolatos információkat, beleértve, de nem kizárólagosan a specifikációkat, mintákat és rajzokat, amelyek a vásárló által ismertté válhatnak. Eladó a Megrendelés teljesítése révén vagy más módon, kivéve, ha az ilyen információk a Megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükségesek.A Megrendelés teljesítését követően az Eladó haladéktalanul visszaküldi és átadja a Vevőnek az összes ilyen terméket és annak másolatát.Eladó a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja fel a Vevő nevét vagy védjegyeit a Rendeléssel kapcsolatban, és nem fedheti fel a Megrendelés létezését semmilyen reklámanyagban.

14. ÁLLAMI SZERZŐDÉSEK.Ha a Megrendelés előlapján szerepel, hogy az a Kínai Kormányzati Minisztérium által a Vevővel kötött szerződést segíti, a Megrendelésre a Függelékben meghatározott feltételek vonatkoznak.Abban az esetben, ha a Függelék bármely feltétele ütközik az itt található feltételekkel, az előbbi az elsőbbség.Az Eladó megerősíti, hogy a Megrendelés alapján felszámított árak nem haladják meg az Eladó által a kínai kormány és az eladó közötti közvetlen szerződés alapján szállított hasonló árukért felszámított árakat.A Vevő és Kína kormánya közötti bármely szerződésben a Vevőre történő hivatkozások az Eladóra történő hivatkozásoknak tekintendők a jelen Feltételek alkalmazásában.

15. VESZÉLYES ANYAGOK.Az Eladó tájékoztatja a Vevőt a Montreali Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó anyagokkal kapcsolatos minden olyan információról, amely a Megrendelés tárgyát képezheti.Az Eladó köteles betartani az egészségre veszélyes anyagokra vonatkozó összes vonatkozó előírást, és a Vevő rendelkezésére bocsátani azokat az információkat a Megrendelés alapján szállított anyagokról, amelyekre a Vevőnek szüksége lehet az ilyen előírások szerinti kötelezettségei teljesítése céljából, vagy más módon biztosítja, hogy a Vevő tisztában legyen különleges óvintézkedések, amelyek szükségesek az áruk átvétele és/vagy használata során bármely személy egészségének és biztonságának veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

16. JOG.A végzésre az angol jog az irányadó, és mindkét fél aláveti magát a kínai bíróságok kizárólagos joghatóságának.

17. EREDETI IGAZOLÁS;CONFLICT MINERALS MEGFELELŐSÉG.Az Eladó köteles a Vevőnek származási bizonyítványt adni az itt értékesített Áruk mindegyikéről, amelyen fel kell tüntetni azt a származási szabályt, amelyet az Eladó az igazolás elkészítésekor alkalmazott.

18. ÁLTALÁNOS.Ha a Vevő a Megrendelés Eladó általi megsértésével kapcsolatban nem mond le, az nem minősül az Eladó ugyanezen vagy bármely más rendelkezés későbbi megsértéséről való lemondásnak.Ha egy illetékes hatóság a jelen rendelkezés bármely rendelkezését részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, a többi rendelkezés érvényességét ez nem érinti.Azok a záradékok vagy egyéb rendelkezések, amelyek kifejezett vagy vélelmezettek a lejárat vagy a megszűnés után is fennmaradnak, ideértve a következőket: 10., 11. és 13. szakasz. Az itt előírt értesítéseket írásban kell kézbesíteni, és kézbesíthetőek, első osztályú postai úton vagy elküldhetők. telefax útján a másik fél Megrendelésben szereplő címére vagy a felek által időről időre írásban közölt bármely más címre.